logoARTMEDIUM | цсм

OLEXA FURDIYAK . sound-space . 2020

OLEXA FURDIYAK . sound-space . 2020

sound space

In the context of this project, we need to talk about our constant existence as individuals in the temporal sound space. This phenomenon has physical principles that a person perceives mentally according to his sudden need. The human world runs in this space, filling it with new forms, harmony and vice versa.

 

przestrzeń dźwiękowa

W kontekście projektu musimy mówić o naszym stałym istnieniu jako jednostek w czasowej przestrzeni dźwiękowej. Zjawisko to ma fizyczne zasady, które osoba postrzega psychicznie zgodnie ze swoją nagłą potrzebą. Świat ludzki biegnie w tej przestrzeni, wypełniając ją nowymi formami, garmonią i odwrotnie.

звуковий простір

У контексті цього проекту нам слід говорити про наше постійне існування як особистостей у часовому звуковому просторі. Це явище має фізичні принципи, які людина сприймає психічно відповідно до своєї раптової потреби. У цьому просторі біжить людський світ, наповнюючи його новими формами, гармонією і навпаки.

 

sound space1

sound-space