logoARTMEDIUM | цсм

Сакральний простір ІХ. Вигнання з Раю

«Сакральний простір ІХ. Вигнання з Раю»

26 серпня – 8 вересня 2020 р.

Львів
Кам’яниця Седмирацька (Пл. Ринок 42)

Мистецький проєкт «Сакральний простір» відбувається щорічно з 2012 року. Його ключова мета – розширити межі сприйняття та репрезентації сакрального виміру людського життя через творчий експеримент та сучасну оптику, перосмислюючи ідеали та цінності релігійного світогляду та реагуючи на виклики нашого часу.
Тема цьогорічного проєкту – «Вигнання з Раю»
У християнській традиції вигнання з Раю – наслідок дуже важливої дії, з якої почалася історія людства: історія усвідомленої волі та реалізації даної Богом свободи. Скуштувавши забороненого плоду з дерева пізнання, Адам і Єва збагнули різницю між добром та злом, але вчинили перший в історії гріх. Спокусившись бути «як боги, знаючими», пралюди обрали персональну свободу та розум, а не єдино можливий вияв любові до Бога – послух, усвідомлення вищої інстанції, з якою співвідносяться особисті життєві виміри.
У сучасному світі, метафізичне підґрунтя якого розмите й поставлене під сумнів, історія людства у релігійному трактуванні сприймається радше метафорично. Тож вигнання з Раю можна розглядати як символічну втрату людиною зв’язку зі своїм духовним началом. Його замінив критичний розум, який веде людину до формування логічно обґрунтованої особистої позиції, самосвідомості, власного Я, але тим самим витісняє надособове, позараціональне, трансцендентне на периферію нашого світу.
Чи є взаємозамінними ці досвіди? Чи відповідною є ціна, яку платить людство за граничну свободу, визнавши розум, ціле-раціональність за універсальну цінність? А можливо, нам слід замислитися: може, навпаки, те, що ми маємо, і є Раєм?

Михайло Барабащ
Дарина Скринник-Миська
Учасники проекту: Тереза Барабаш (UA), Михайло Барабаш (UA), Йоанна Земанек (PL), Софія Козлова (UA), Руслан Тремба (UA), Володимир Топій (UA), Олекса Фурдіяк (UA), Ґжеґож Штвєртня (PL), Віталій Шупляк (UA), Антон Саєнко (UA), Олександр Юдін (UA).
Куратори: Михайло Барабаш, Дарина Скринник-Миська

 

Art project “Sacred Space IX. The Expulsion from Paradise”
August 26 – September 8, 2020
Sedmiratska House (Pl. Rynok, 42)

The «Sacred Space» art project has been held annually since 2012. Its key goal is to expand the boundaries of perception and representation of the sacred dimension of human life through creative experiment and modern optics, rethinking the ideals and values of the religious worldview and responding to the challenges of our time.

The theme of this year’s project is “Exile from Paradise”
Christian tradition is interpreting the expulsion from Paradise as a consequence of a very important action that opens history of mankind — history of conscious will and fulfillment of freedom given by God. After tasting the forbidden fruit from the tree of knowledge, Adam and Eve understood the difference between good and evil, but committed the first sin in history. Lead by temptation, they aimed to become «as wise as gods». That’s how our ancestors chose freedom and reason over obedience — the only possible way to embrace God’s love, — and awareness of the highest instance tightly related to personal life dimensions.
In the modern world, metaphysical basis of which is blurred and questioned, history of mankind in the religious interpretation is perceived rather metaphorically. Therefore, the expulsion from Paradise can be seen as a metaphor for person’s loss of connection with their spiritual origin. It has been replaced by a critical mind, which leads to the formation of a logical and well-established personal position, self-consciousness, self-concentration, but thus displaces the superpersonal, irrational, transcendent to the periphery of our world.
Are these experiences interchangeable? Is the price that humanity pays for extreme freedom, for recognizing reason, and whole-rationality for universal value, appropriate? Or maybe we should think on the contrary: what if what we have is Paradise?

Mykhaylo Barabash
Daryna Skrynnyk-Myska

Participants:
Tereza Barabash (UA), Mykhaylo Barabash (UA), Joanna Zemanek (PL), Sofiia Kozlova (UA), Anton Saienko(UA), Volodymyr Topii (UA), Ruslan Tremba (UA), Olexa Furdiyak(UA), Grzegorz Sztwiertnia (PL), Vitalii Shupliak (UA), Oleksandr Judin (UA)
Curators:
Mykhaylo Barabash
Daryna Skrynnyk-Myska

 

im-vystavka1 im-kurator 5_RTremba_SP_2020_4